Mag werkgever salaris inhouden bij ziekte of andere gebeurtenissen?

Bijgewerkt: 20 augustus 2023

Wie werkt in dienstverband, krijgt salaris. Dit salaris bedraagt op zijn minst het wettelijk minimumloon. Er zijn verschillende afspraken vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Soms houdt de werkgever loon of salaris in. Mag de werkgever salaris inhouden? Hij mag nooit meer dan 90 procent van de bijstandsnorm inhouden. Dit noemen we de beslagvrije voet.

Daarnaast kan hij bij ziekte een gedeelte van het loon inhouden. Ook schade, verhuur, een lening of teveel betaald loon mag in bepaalde gevallen op het salaris worden ingehouden.

Salaris is vastgelegd in het contract

Het salaris, of loon, is in de meeste gevallen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of arbeidscontract. In het contract staat het aantal te werken uren en het salaris bij aanvang van het dienstverband. Jaarlijks kan het salaris verhoogd worden. Dit heeft met verschillende zaken te maken:
Het salaris stijgt ieder jaar tot de leeftijd van 23 jaar.

  • Het minimumloon wordt door de overheid aangepast.
  • De werknemer stijgt in loonschaal.
  • Het cao-loon wordt verhoogd.

Het salaris wordt per week, per 4 weken of per maand uitbetaald. Afhankelijk van het bedrijf kan er een dertiende maand, een gratificatie of een eindejaarsbonus worden verstrekt.

Heel veel korting via Select Deals > bekijk

Bedragen worden met het salaris verrekend

Mag werkgever salaris inhouden wanneer dit een gedeelte betreft? In bepaalde gevallen is dit toegestaan. In de wet staat beschreven wat een werkgever gedurende het dienstverband mag inhouden. Wanneer deze om andere redenen toch salaris inhoudt, dan is het noodzakelijk om contact op te nemen met een jurist. Deze kan precies uitleggen wat wel en niet mogelijk is.

Verkeersboetes: mag werkgever salaris inhouden?

Wanneer de werknemer in een (lease) auto van de zaak rondrijdt, zijn de verkeersboetes vaak voor de werknemer zelf. In de arbeidsovereenkomst moet aangegeven worden dat de werkgever de verkeersboete betaalt, anders zijn deze altijd voor de werknemer zelf. Het maakt hierbij niet uit op wiens naam de auto staat, het gaat hier tenslotte om een zakelijke auto.

Voorschot op het salaris of lening

Soms vraagt de werknemer een voorschot op zijn of haar salaris of een lening aan de baas. Sommige werkgevers, vooral de grotere, zijn bereid hun werknemers te helpen in tijden van financiële crisis. Met de werknemer wordt dat afgesproken hoe deze lening of het voorschot wordt terugbetaald. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Houdt de werknemer zich niet aan de afspraken, dan is de werkgever gerechtigd om het terug te betalen bedrag op het loon in te houden.

Teveel betaald loon

De werkgever (of de administratie) kan een fout hebben gemaakt, waardoor er teveel loon is betaald. Soms wordt dit na één maand al opgemerkt, maar soms loopt het teveel betaalde loon maandenlang door. Niet altijd mag het loon teruggevorderd worden:
Wanneer de werknemer aannemelijk kan maken dat hij/zij niet op de hoogte was van het teveel betaalde loon, heeft een werkgever geen recht om loon terug te vorderen.

Werkgever heeft de werknemer te hoog ingeschaald. Als gevolg hiervan kan hij het loon niet terugvorderen.

Wanneer de werknemer de fout snel opmerkt (vaak binnen één maand) en direct de werknemer op de hoogte stelt, kan werkgever het loon wel terugvorderen.

Werkgever houdt te weinig of geen loonheffing in. De werkgever hoort dit zelf te controleren via de salarisstrook. De werkgever mag het loon wel inhouden.

Afspraken uit het arbeidscontract niet nagekomen

In het arbeidscontract staat duidelijk wat de werknemer wel en niet mag. Zo staat er vaak iets in over het concurrentiebeding: de werknemer mag geen gevoelige informatie over het bedrijf naar buiten brengen. In het contract staat vaak wat de boete zal zijn wanneer de werknemer dit wel doet. Deze boete mag de werkgever van het salaris inhouden, maar alleen wanneer de werkgever aannemelijk kan maken dat de werknemer de afspraken overschreden heeft.

Schadevergoeding

De bedrijfseigenaar/ chef kan een schadevergoeding eisen in de volgende zaken:

  • Wanneer de werknemer opzettelijk eigendommen van zijn werkgever heeft vernield
  • Wanneer de werkgever opzettelijk wanprestaties heeft verricht waarbij zijn werkgever schade heeft geleden.

Schadevergoeding eisen moet altijd via de rechtbank gebeuren. Daarna mag werkgever salaris inhouden. De werkgever mag dit nooit op eigen initiatief doen.

Overige situaties waarbij werkgever salaris mag inhouden

Onderlinge afspraken met de werkgever kunnen ertoe leiden dat er loon wordt ingehouden. Bijvoorbeeld bij het huren van een woning van de werkgever of voor het gebruik maken van diens auto. Ook andere diensten en goederen kunnen hieronder vallen. Deze afspraken zijn altijd schriftelijk vastgelegd.

Loonbeslag

In geval van loonbeslag is er een uitspraak van de rechter geweest. Loonbeslag wordt opgeëist door een schuldeiser. Een overheidsinstantie mag ook zonder tussenkomst van de rechter loonbeslag leggen. De werkgever moet hier altijd aan meewerken.

Naar boeken over arbeidsrecht

Mag werkgever salaris inhouden bij ziekte?

Bij ziekte moet de werkgever minimaal 70 procent van het salaris door blijven betalen. Wanneer hierdoor het maandsalaris minder wordt dan het wettelijk minimumloon, dan moet de werkgever het minimumloon betalen. Er geldt een doorbetalingstermijn van minimaal 2 jaren. Deze verplichting stopt wanneer het arbeidscontract stopt. Tussentijds kan de werkgever de zieke werknemer niet ontslaan op grond van ziekte. Tijdens ziekte mag de eerste dag of de eerste twee dagen op het salaris worden ingehouden wanneer dit in het arbeidscontract staat óf wanneer dit in de CAO staat.

Beslagvrije voet, in hoeverre mag werkgever loon inhouden?

Bij loonbeslag en bij het inhouden van loon om andere redenen geldt een beslagvrije voet. De werkgever moet ervoor zorgen dat er minimaal 90 procent van de bijstandsnorm over blijft van het loon. De premie zorgverzekering en de extra woonkosten worden hierbij opgeteld. Wanneer de partner inkomen heeft óf wanneer de werkgever nog meer inkomsten heeft, dan mogen deze bedragen er weer vanaf getrokken worden.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Mag werkgever salaris inhouden bij ziekte of andere gebeurtenissen?
Schuiven naar boven